dinsdag 30 mei 2017

Aandeel groene energie bleef vrijwel gelijk in 2016

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen bleef in 2016 onderaan de streep vrijwel gelijk ten opzichte van 2015. Er werd meer duurzame energie opgewekte, maar dit viel weg tegen de toename van het totale energieverbruik. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag presenteerde. 

Het aandeel groene energie groeide nauwelijks in 2016. Met 5,9 procent van de totale hoeveelheid verbruikte energie, steeg het slechts 0,1 procent in vergelijking tot de 5,8 procent in 2015. Hoewel er meer duurzame energie werd verbruikt, viel dit weg tegen de stijging van het totale energieverbruik. 

Meer duurzame energie

Er bleef onderaan de streep dan wel geen grote duurzame winst op, er werd wel degelijk meer duurzame energie opgewekt. Dit kwam vooral uit wind en zon. In 2016 nam het energieverbruik uit deze bronnen zelfs toe met ruim 20 procent. De oorzaak? Er werden veel windmolens op zee geplaatst. Ook de capaciteit aan zonnepanelen nam toe: deze verviervoudigde van 500 naar 2000 megawatt. 

Koploper: biomassa

Koploper van het duurzame rijtje is biomassa, zoals biogas en afvalverbrandingsinstallaties. Met 63 procent is heeft deze duurzame bron verreweg het grootste aandeel in het totaal. Waterkracht, aardwarmte, bodemenergie en buitenluchtwarmte maken het rijtje compleet.

Hernieuwbare energie wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Zo’n 50 procent van het totaal gebruiken we voor warmte, ruim 40 procent voor elektriciteit en ongeveer 10 procent wordt ingezet voor vervoer. 

Energieakkoord

Veel duurzame bronnen dus. Maar nog altijd zijn we voor het grootste deel van onze energie afhankelijk van fossiele (lees: niet duurzame) bronnen. Ongeveer 40 procent van onze totale hoeveelheid energie wekken we op uit aardgas en zo’n 38 procent uit olie. Bijna 15 procent komt uit steenkool. Willen we de afspraken uit het Energieakkoord halen dan moeten we ons samen scherper focussen op duurzame bronnen. Er is dus nog wat te winnen.